Konsultacje psychologiczne

W Ośrodku Wczesnej Interwencji każde dziecko, wraz z jego rodzicami, zostaje objęte opieką psychologa. Celem spotkań z psychologiem jest zebranie ważnych informacji o dotychczasowym przebiegu rozwoju dziecka oraz wstępna diagnoza aktualnego etapu rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego. Diagnoza przeprowadzona zostaje w oparciu o wywiad, obserwację, wybrane próby kliniczne oraz w miarę potrzeby o  standardowe metody diagnostyczne (tzw. testy inteligencji, skale rozwojowe, kwestionariusze). Wstępne określenie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka jest istotne dla sformułowania celów programu terapii w sferze jego najbliższego rozwoju. Kolejne okresowe konsultacje z psychologiem opiekującym się rodziną służą monitorowaniu przebiegu rozwoju dziecka, przekazywaniu rodzicom informacji na temat procesu terapeutycznego i elastycznemu dostosowaniu form pomocy do zmieniających się potrzeb naszych podopiecznych. Rodzice otrzymują wsparcie w ich kompetencjach wychowawczych oraz wskazówki do wspierania rozwoju ich dzieci w warunkach domowych. Psycholog przekazuje im także informacje dotyczące możliwości korzystania z dostępnych w służbie zdrowia świadczeń oraz z  programów oświatowych dla dzieci z trudnościami rozwojowymi.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna skoncentrowana jest na stymulowaniu i wspomaganiu rozwoju małego dziecka. Poprzez pracę z terapeutami dziecko stopniowo ma możliwość adaptacji do zajęć w grupie i samodzielnej pracy z terapeutą.
Poprzez pracę nad separacją, rozwijanie koncentracji dziecka, jego świadomości i rozumienia, staramy się wspierać proces zbierania nowych doświadczeń i nabywania nowych umiejętności.
Terapia ma w pierwszej kolejności wspomagać rozwój pacjenta w obrębie przejawianych przez niego trudności, wspierać pracę rodziców i dostarczać im wskazówek do pracy także poza Ośrodkiem.
Poprzez współpracę z terapeutami i otrzymywane instruktaże, rodzice mają możliwość nabywania wiedzy na temat możliwych kierunków pracy nad rozwojem dziecka w domu.
Psycholog ma też za zadanie pracować nad prawidłowym rozwojem emocji u dziecka, nabywaniem przez nie kompetencji społecznych i jego adaptacją do funkcjonowania w grupie. Wszelkie trudne zachowania przejawiane przez dziecko mogą być konsultowane z psychologami w celu ustalenia spójnej strategii wyciszania i eliminowania takich zachowań.