Informacja dla dzieci i rodziców, korzystających z TERAPEUTYCZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO „DOŚWIADCZANIE ŚWIATA’’

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej RODO)., proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami!!!

Nota Prawna:

Zgodnie z art. 13 RODO Administrator Danych zbierając dane osobowe bezpośrednio od osób których dane dotyczą tj.  od Państwa zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (Obowiązek informacyjny)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie (02-639) przy ul. Głogowej 2B, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Doświadczanie Świata”  z siedzibą przy ul. Pilickiej 21 w Warszawie (kod 02-613) dalej OWI .

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych :

Dane osobowe określone w karcie zgłoszenia do terapeutycznego punktu przedszkolnego ,,Doświadczenia Świata’’ przetwarzane będą w celach związanych z rekrutacją do ww. punktu.  Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w tym wypadku na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit c) i f) RODO w związku zw. z art. 149, 150, 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w zw. z art. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka będzie się odbywać na podstawie art. 155 Ustawy Prawo Oświatowe w zw. z artykułem 9 ust. 2 lit b) RODO  oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO

Dane osobowe przyjętych dzieci będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów wychowania przedszkolnego, prowadzenia terapii dzieci, oraz wykonania ciążących na OWI obowiązkach prawnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych  w ww. celach będzie art. 6 ust .1 lit f) RODO, art. 6 ust. 1 lit e) RODO ,a także art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe w zw. z art. 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, na tej same podstawie prawnej będzie dokonywane przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka jego opiekunów prawnych lub rodziców.

Podmioty, którym mogą być udostępnione Pani/Pana dane osobowe:

Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, podmiotom nadzorującym działalność OWI. W szczególności, na żądanie organów dochodzeniowo – śledczych, sądów. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogę być ujawniane podmiotom wspierającym działania Administratora Danych tj.: serwisanci, w tym systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. Administrator Danych będzie ujawniać w/w podmiotom Pani/Pana dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator Danych będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Administrator Danych nie ma zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ale nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń (nie dłużej niż 6 lat). Jednocześnie wskazujemy, że zgodnie z art. 160 Ustawy Prawo Oświatowe:

  1. a) w sytuacji przyjęcia dziecka do naszego punktu – dane będą przetwarzane przez cały czas korzystania z usług naszego punktu,
  2. b) w sytuacji nieprzyjęcia dziecka do naszego punktu – dane będą przetwarzane przez okres roku, od dnia nieuwzględnienia wniosku.

Przysługujące Pani/Panu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia  przez Administratora Danych Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Adres do korespondencji:

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby Administratora Danych W przypadku skierowania w/w/ korespondencji, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

W celu kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych OWI proszę o wysłanie korespondencji na adres ul. Pilicka 21 w Warszawie (kod 02-613) lub na adres e-mail:  iod.owi@psoni.org.pl