W Ośrodku Wczesnej Interwencji pracują specjaliści neurologopedzi i logopedzi, zajmujący się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy. Diagnoza stawiana jest po konsultacjach, podczas których specjaliści obserwują:

 • budowę aparatu artykulacyjnego,
 • sposób karmienia i połykania,
 • rozumienie mowy,
 • poziom rozwoju mowy i komunikacji,
 • sposób artykulacji,
 • percepcję słuchową i słuch fonematyczny.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, konsultanci udzielają rodzicom wskazówek do pracy w domu, a dziecko kwalifikowane jest na zajęcia terapeutyczne, które dostosowane są do wieku i możliwości dziecka.

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje:

 • naukę prawidłowego ssania, gryzienia, żucia i połykania,
 • usprawnianie funkcji aparatu artykulacyjnego, fonacyjnego i oddechowego,
 • doskonalenie percepcji, uwagi i pamięci słuchowej,
 • rozwijanie mowy biernej i czynnej,
 • pracę nad poprawną artykulacją,
 • rozwijanie rozumienia mowy,
 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • wprowadzanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Terapeuci w porozumieniu z konsultantami ustalają plan terapii, który realizowany jest podczas zajęć indywidualnych i/ lub grupowych.
Zajęcia indywidualne odbywają się 1-2 razy w tygodniu, czas ich trwania dostosowany jest do wieku i możliwości dziecka.
Zajęcia grupowe prowadzone są przez dwoje terapeutów w ramach logorytmiki, grupy logopedyczno – ruchowej, grupy logopedyczno – pedagogicznej oraz grupy stymulacji wielozmysłowej.
Diagnoza i terapia logopedyczna w OWI prowadzona jest w oparciu o najnowszą wiedzę w zakresie rozwoju mowy, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych metod, dobieranych indywidualnie dla każdego pacjenta i ma na celu poprawę jakości ich życia oraz możliwości komunikowania się.