KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OWI PSONI

1. Kto będzie / jest Administratorem danych osobowych

Informujemy, że Administratorem przekazanych nam danych osobowych, w tym danych dziecka/pacjenta, rodziców, opiekunów prawnych, osób uprawnionych do dostępu do dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjenta i jego postępach w terapii, jak również uprawnionych do udziału w terapiach razem z dzieckiem lub odbioru z OWI dziecka, czy innych osób występujących w imieniu dziecka  oraz innych wskazanych w Karcie Wstępnej i jej załącznikach danych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie (02-639) przy ul. Głogowej 2B, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej „Ośrodek Wczesnej Interwencji”  z siedzibą przy ul. Pilickiej 21 w Warszawie (kod 02-613) dalej OWI PSONI, w ramach której udzielane są świadczenia zdrowotne oraz realizowane są terapie dzieci.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych lub woli skorzystania z przysługujących  Pani/Panu praw może Pani/Pan skontaktować się z nami listownie pod wyżej wskazanym adresem siedziby OWI PSONI.

Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy:

Twoje zgłoszenia będą rozpatrywane na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 90 dni, lecz wówczas poinformujemy Panią/Pana o tym w terminie miesiąca.

 2.  Skąd mamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy gdyż  zostały one nam przekazane:

 1. przez Panią/Pana osobiście w związku z rejestracją dziecka/pacjenta w OWI PSONI lub
 2. przez rodzica /opiekuna prawnego dziecka bądź inną osobę reprezentującą dziecko/pacjenta lub
 3. uprawnione organy lub instytucje, w tym sądy, rodziny zastępcze, czy domy dziecka, jak również inne podmioty lecznicze które uprzednio udzielały świadczeń zdrowotnych dziecku/pacjentowi.

 

3. Jakie dane przetwarzamy?

O dziecku/pacjencie przetwarzamy wszystkie wymagane przez przepisy prawa dane niezbędne do rejestracji pacjenta i udzielenia mu świadczeń zdrowotnych w tym przeprowadzenia terapii, w szczególności: PESEL, wiek, płeć, imię i nazwisko, adres, informacje o rodzicach lub opiekunach prawnych, stan zdrowia w tym stopień niepełnosprawności, cechy fizyczne i osobowościowe dziecka, informacja o odbytych zabiegach i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych, a także jego stan prawny oraz w przypadku terapii rejestrowanych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych również jego wizerunek.

 

Dane osobowe jakie przetwarzamy o innych osobach ( w tym rodzicach, opiekunach prawnych i innych osobach uprawnionch do reprezentowania dziecka) w związku z przetwarzaniem przez nas danych dziecka/pacjenta z reguły ograniczają się do danych niezbędnych do identyfikacji osoby tj. imię i nazwisko, PESEL, a także danych kontaktowych: numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania.

 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane przetwarzamy w następujących celach:

 1. świadczenia usług medycznych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 lit c) i d), art. 9 ust. 2 lit. c) i h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO), w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz innymi licznymi aktami prawnymi, w tym aktami do nich wykonawczymi
 2. kontaktowych, w tym poinformowania o odwołaniu umówionej wizyty lub zmiany jej terminu, co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem ażeby je przetwarzać,
 3. realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty , Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych; Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 4. w celu archiwizacji i udostępniania dokumentacji wytwarzanej w ramach realizacji powyższych celów w związku z wymogami przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, np. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 5. prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do występowania w imieniu lub na rzecz dziecka/pacjenta, co jest naszym prawnie uzasadnianym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 6. dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi, gdyż jest to nasz prawnie uzasadniony interes ażeby dochodzić roszczeń lub bronić się przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Podanie i przetwarzanie przez nas danych osobowych dla realizacji celów wskazanych w lit. a,c,d  powyżej jest konieczne, gdyż obowiązek ich przetwarzania wynika z przepisów prawa. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne lecz konieczne dla utrzymania kontaktu i otrzymywania od nas powiadomień np. o planowanych lub odwołanych wizytach.

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

5. Przekazywanie  danych osobowych innym podmiotom

Państwa dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy:

 • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu który o to wnioskuje
 • udzielono na to zgodę ( Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.)
 • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa w szczególności: Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli OWI; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, lekarzom sądowym oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania; spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Ponadto, przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym naszą działalność tj.: dostawcy i serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Na ten moment nie mamy zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak taki transfer miałby nastąpić, zawsze będzie to odbywać się z poszanowaniem prywatności oraz innych wymogów wynikających z RODO.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta tj. będą przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, w której to dokumentacji dane są przetwarzane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

2) skierowań na badania lub zleceń lekarza, w których dane osobowe są przechowywane przez okres: a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

 1. b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

3) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, w której dane osobowe są przechowywana przez okres 22 lat.

Ponadto Twoje dane możemy przetwarzać również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, z uwagi na to, że jest to niezbędne do realizacji naszych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. W pozostałych procesach realizowanych w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami będziemy te dane przetwarzać do czasu zrealizowania tych celów.

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych jakie przysługują osobie której dane dotyczą

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów masz ponadto prawo do:

 • dostępu do treści Twoich danych lub danych dziecka którego jesteś opiekunem prawnym lub rodzicem posiadającym władzę rodzicielską i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania ich kopi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego

W przypadku gdy wyraziłeś/łaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, masz także prawo do jej wycofania w każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub dziecka które reprezentujesz z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, wówczas nie będziemy przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.