Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:

  1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie przy ul. Głogowej 2B (02-639 Warszawa), wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego pod numerem KRS 0000162757, REGON: 012059870, NIP: 5211091628, realizujące swoje statutowe cele również w ramach jednostki organizacyjnej „Ośrodek Wczesnej Interwencji”  z siedzibą przy ul. Pilickiej 21 w Warszawie (kod 02-613), zwaną dalej „ PSONI – OWI”.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się
z nami pod adresem siedziby PSONI – OWI. Należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do Pani/Pana tożsamości możemy poprosić Panią/Pana o podanie dodatkowych informacji, np. numeru PESEL.

Może Pani/Pan także skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych:

  • pisemnie pod wyżej wskazanym adresem
  • elektronicznie pod adresem e-mail: iod.owi@psoni.org.pl
  • Podstawy i cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie odnoszących się do nadawców i adresatów korespondencji, w tym również danych osób fizycznych reprezentujących te podmioty, z uwagi na obsługę korespondencji, a także w przypadkach uzasadnionych – w związku z udzieleniem odpowiedzi na Pani/Pana wiadomości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

  1. Przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania PSONI – OWI, tj.  serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, firmy windykacyjne.

Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, gdy:

  • obowiązek ich przekazania wynika z przepisów prawa;
  • jest to nasz prawnie uzasadniony interes lub podmiotu trzeciego;
  • udzieli nam Pani/Pan na to zgodę.

Każdorazowo zapewnimy, ażeby zakres ujawnianych informacji tym podmiotom był adekwatny
i niezbędny do realizacji założonych celów.

Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  1. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PSONI – OWI, a wskazanymi/ zawartymi w powyższej korespondencji.

  • Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osobie, której dane dotyczą, na warunkach przewidzianych w RODO, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także
w niektórych sytuacjach prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wówczas przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Pani/Pana zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych nam żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni. W przypadku skierowania do nas korespondencji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania, ewentualnie adresu do korespondencji, w celu prawidłowego zidentyfikowania Pani/Pana osoby. Informujemy, że w przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności osoby występującej z wnioskiem możemy zwrócić się do Pani/Pana o podanie dodatkowych danych uwierzytelniających, np. numeru PESEL, lub zadzwonić pod przekazany nam numer telefonu.